मुख्य पान


खांदेशी भीली वेबसाइटला तुमला स्वागत सय !

भाऊ आनं बईन, आपला महाराष्ट्र राज्यना धुळे जीलामं रहनारं खांदेशी भीली लोकंसनी बद्दल हाई वेबसाइटमं जानकारी सत. हाई वेबसाइट आखंसनी करता बनाडामं ईयेल सय. तेमन आमं प्राथना करत का, हाई वेबसाइटनी द्वारा तुमला भरपुर मदत भेटी आनं येनी द्वारा देव तुमला आशीर्वाद करी. हाई वेबसाइटमं आमं तुमना साठी बरंज परकारना गोस्टं ठेयेल सत. तेसला तुमं दखीसनं फायदा लेवु शकत आनं डाउनलोड करु शकत। धन्यवाद !